Miljöpolicy för Kumla Fastigheter AB

Antagen av styrelsen 2018-12-03

Kumla Fastigheter bedriver ett ihärdigt miljöarbete som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart och kretsloppsanpassat samhälle. Kumla Fastigheters miljöarbete ska integreras med Kumla kommuns Miljöprogram. Kännetecknande för Kumla Fastigheter är att vi arbetar för en god miljö för våra hyresgäster och ett sunt miljötänkande.

Kumla Fastigheter ska:

  • använda produkter och system som är aktsamma mot vår miljö
  • använda naturresurser samt tillgångar på ett ansvarsfullt sätt
  • förebygga att vår verksamhet påverkar vår miljö och hälsa så minimalt som möjligt dels genom att återvinna samt göra aktiva val för användning av förnyelsebar energi
  • informera, stimulera och samverka med våra hyresgäster till ökat miljömedvetande
  • informera, stimulera, utveckla och tillvarata vår personals miljöengagemang och att all personal blir delaktig, så att ett miljötänkande blir en naturlig del av vårt dagliga arbete
  • miljöhänsyn ska ingå som en viktig del vid upphandling av varor, tjänster, entreprenader och av leverantörer
  • medvetet verka för att förebygga föroreningar och minska vår förbrukning av material och media (energi, vatten, transporter och avfall)
  • lagstiftningens och Kumla kommuns miljökrav utgör våra minimikrav

Vårt medvetna miljöarbete ska leda till utveckling och ständiga förbättringar i vår verksamhet. Miljöpolicyn ska integreras och efterlevas i hela vår verksamhet.